RAZPIS ZA USPOSABLJANJE ZA GORSKE STRAŽARJE – 2. in 3.7.2022

R A Z P I S

MDO PD Gorenjske  v skladu s sprejetim dogovorom na seji MDO PD, z dne 30. 3. 2022 in programom dela MDO PD Gorenjske za leto 2022 razpisuje tečaj – usposabljanje za pridobitev naziva GORSKI STRAŽAR.

Tečaj bo potekal 2.7.2022 v Koči na Uskovnici in 3.7. 2022 na Velem polju po priloženem urniku. Tečaj je namenjen predvsem mlajšim planincem, ljubiteljem narave – članom PD, ki želijo poglobiti svoje znanje o naravi in njenem varovanju in ga na planinskih izletih uporabiti za lažje in boljše spremljanje lepot naravnega, še posebej gorskega okolja, za utrditev odsekov za varstvo narave v PD ter za posredovanje tega znanja drugim planincem, prijateljem, znancem in svojim najbližjim.

Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je član PD, star najmanj 16 let in ima dokončano najmanj lll. stopnjo splošne izobrazbe. Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanj PZS (MPS, VPZS, markacist PZS, mladinski voditelj, itd.) ne izključujejo možnosti prijave. Predhodno pridobljena znanja (planinska šola, tečaj planinstva itd.) so zaželena, niso pa nujna. Naziv »GORSKI STRAŽAR« bo pridobil tisti udeleženec tečaja, ki bo prisoten pri vseh urah teoretičnega dela in pri praktičnem delu. Udeleženci bodo prejeli značko, izkaznico gorski stražar ter majico, za katero je potrebno ob prijavi navesti konfekcijsko velikost. Okvirni strošek majice je 10,00 € in ga boste poravnali naknadno PD Srednja vas.

Usposabljanje bo izvedeno, če se prijavi vsaj 10 kandidatov, največje število udeležencev pa je omejeno na 25 oseb.

Priave  pošljite na Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju na el. naslov
pd-srvas@siol.net do 20.6.2022. Upoštevane bodo prijave do zasedbe mest.
Cena tečaja:

Za udeležence, ki bodo v koči na Uskovnici prespali je kotizacija 30,00 €, za ostale 10,00 €.

Kotizacija za tečajnika, ki ga bo na tečaj napotilo PD je 20,00 € oziroma za tiste, ki ne bodo prespali v koči na Uskovnici 5,00 €, ostale stroške bo pokril MDO v skladu s finančnim načrtom. Kotizacijo je treba nakazati na račun PZS,  pri Delavski hranilnici 61000-0016522551, sklic 10-12,  namen Tečaj GS MDOG OBVEZNO pred začetkom tečaja, zato vas prosimo, da preverite pri svojem društvu, če so znesek nakazali.

Ker boste del časa preživeli na terenu, bodite primerno obuti in oblečeni.

 

 URNIK 2.7. 2022, od 8.30 do 15.00, Koča na Uskovnici

Kratek uvod: Načelnica MDO Gorenjske za VGN Mojca Gorjup

Predavanje: dr. Peter Skoberne, univ.dipl.biol. in Tomaž Mihelič, dipl. ing. gozd

Predavanja bodo v dveh sklopih dopoldan (3,5 ure) in dveh sklopih (3 ure) popoldan ter bodo vključevala naslednje vsebine:

1.1. Namen in naloge na področju varstva gorske narave

2.1. Geografija gorskega sveta

2.2. Splošni ekološki pojmi

2.3. Predpisi o varstvu gorske narave

2.4. Zavarovana območja, naravni parki

2.5. Onesnaževanje in uničevanje gorske narave, vplivi množičnega obiska v gorah

2.6. Rastlinstvo in zavarovane rastlinske vrste (teoretični del)

2.7. Živalstvo v gorah in zavarovane živalske vrste (teoretični del)

3.1 Človek – prebivalec in vzdrževalec gorske kulturne pokrajine

Kosilo: od 12.00 do 12.30

 

URNIK 3. 7. 2022, terenski del usposabljanja – ogled botaničnega vrtca na Velem polju.

Ob 6:30 zbor pred Kočo na Uskovnici in odhod proti Velemu polju (preko Čiprja)

Predavatelj : Marija Zupanc, diplomirana biologinja                                           Št. ur                                                                        

2.6. Rastlinstvo in zavarovane rastlinske vrste (praktični del)                                                 2

2.7. Živalstvo v gorah in zavarovane živalske vrste(praktični del)                                           2

Predviden čas povratka v Uskovnico je ob 16:00 uri, ko bodo udeležencem podeljene  diplome, značke in izkaznice.

PRIJAVNICA:Scan_0024 (klikni)

Vodja odbora za VGN MDO PD Gorenjske

Mojca Gorjup

Aktualno pri nas – Energetska sanacija planinske koče na Uskovnici

Aktualno pri nas  – Energetska sanacija planinske koče na Uskovnici

 

Zavedamo se pomena ohranjanja okolja, zato smo uspešno kandidirali na javnem razpisu “Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi”.

Investicija obsega naslednje ukrepe, ki so del energetske sanacije objekta:

Izvede se delna rekonstrukcija, del objekta se odstrani in na njegovem mestu dogradi novega, del objekta se v okvirju energetske sanacije pozida, celoten zunanji ovoj objekta se toplotno izolira in nadomesti stara energetsko neučinkovita okna z novimi, energetsko učinkovitimi. Zamenjan bo tudi sistem ogrevanja s sodobnim, bistveno bolj učinkovitim. Namesto ogrevanja z radiatorji, bo nameščeno učinkovitejše talno ogrevanje. Vsa oprema. Vgrajen bo tudi sistem rekuperacije. Vsa novo nameščena oprema za uporabo vode (pipe, kotlički, itd.) bo varčna in bo omogočala manjšo porabo vode. Prav tako bo za razsvetljavo uporabljena energetsko manj potratna LED tehnologija. V kočo bo vgrajen tudi nov sistem za zagotavljanje požarne varnosti.

 

Cilji operacije so:

Zmanjšanje energije na objektu, zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji, ter zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji.

 

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si

Vrednost operacije: 753.811,63 EUR

Vrednost sofinanciranja: 300.000,00 EUR

ZNAK

 

 

ČLANSTVO PZS – 2022

POSTANITE ČLAN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Kategorije članstva

Zneski članarine PD Srednja vas v Bohinju za leto 2022:

A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 60,00 EUR
A/d družinski popust 54,60 EUR
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 28,00 EUR
B/d družinski popust 22,60 EUR
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 21,00 EUR
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 18,50 EUR
S+Š/d družinski popust 15,00 EUR
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 8,00 EUR
P+O/d predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostniki 6,40 EUR
 Strošek nove članske izkaznice je 2  EUR.

Članstvo traja od dneva včlanitve (plačila članarine) do 31. 1. naslednje leto.

Družinska članarina

Družinski popust v vrednosti 20 % se obračuna vsem družinskim članom (razen A in B1), kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.

Način plačila

Članarino lahko poravnate v pisarni društva – Srednja vas v Bohinju 79, po predhodnem dogovoru na tel. 031 341 821 ali el naslov pd-srvas@siol.net.
Znesek članarine lahko nakažete na TRR PD Srednja vas v Bohinju, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas v Bohinju:  SI56 1917 0501 5072 097 (DBS), namen nakazila: specifikacija kategorije članstva (npr: A, B, S+Š/d…)

PRISTOPNA IZJAVA ZA NOVE ČLANE

Prednosti članstva

Pogoji zavarovanja

Seznam ugodnosti za člane PZS