RAZPIS ZA USPOSABLJANJE ZA GORSKE STRAŽARJE – 2. in 3.7.2022

R A Z P I S

MDO PD Gorenjske  v skladu s sprejetim dogovorom na seji MDO PD, z dne 30. 3. 2022 in programom dela MDO PD Gorenjske za leto 2022 razpisuje tečaj – usposabljanje za pridobitev naziva GORSKI STRAŽAR.

Tečaj bo potekal 2.7.2022 v Koči na Uskovnici in 3.7. 2022 na Velem polju po priloženem urniku. Tečaj je namenjen predvsem mlajšim planincem, ljubiteljem narave – članom PD, ki želijo poglobiti svoje znanje o naravi in njenem varovanju in ga na planinskih izletih uporabiti za lažje in boljše spremljanje lepot naravnega, še posebej gorskega okolja, za utrditev odsekov za varstvo narave v PD ter za posredovanje tega znanja drugim planincem, prijateljem, znancem in svojim najbližjim.

Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je član PD, star najmanj 16 let in ima dokončano najmanj lll. stopnjo splošne izobrazbe. Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanj PZS (MPS, VPZS, markacist PZS, mladinski voditelj, itd.) ne izključujejo možnosti prijave. Predhodno pridobljena znanja (planinska šola, tečaj planinstva itd.) so zaželena, niso pa nujna. Naziv »GORSKI STRAŽAR« bo pridobil tisti udeleženec tečaja, ki bo prisoten pri vseh urah teoretičnega dela in pri praktičnem delu. Udeleženci bodo prejeli značko, izkaznico gorski stražar ter majico, za katero je potrebno ob prijavi navesti konfekcijsko velikost. Okvirni strošek majice je 10,00 € in ga boste poravnali naknadno PD Srednja vas.

Usposabljanje bo izvedeno, če se prijavi vsaj 10 kandidatov, največje število udeležencev pa je omejeno na 25 oseb.

Priave  pošljite na Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju na el. naslov
pd-srvas@siol.net do 20.6.2022. Upoštevane bodo prijave do zasedbe mest.
Cena tečaja:

Za udeležence, ki bodo v koči na Uskovnici prespali je kotizacija 30,00 €, za ostale 10,00 €.

Kotizacija za tečajnika, ki ga bo na tečaj napotilo PD je 20,00 € oziroma za tiste, ki ne bodo prespali v koči na Uskovnici 5,00 €, ostale stroške bo pokril MDO v skladu s finančnim načrtom. Kotizacijo je treba nakazati na račun PZS,  pri Delavski hranilnici 61000-0016522551, sklic 10-12,  namen Tečaj GS MDOG OBVEZNO pred začetkom tečaja, zato vas prosimo, da preverite pri svojem društvu, če so znesek nakazali.

Ker boste del časa preživeli na terenu, bodite primerno obuti in oblečeni.

 

 URNIK 2.7. 2022, od 8.30 do 15.00, Koča na Uskovnici

Kratek uvod: Načelnica MDO Gorenjske za VGN Mojca Gorjup

Predavanje: dr. Peter Skoberne, univ.dipl.biol. in Tomaž Mihelič, dipl. ing. gozd

Predavanja bodo v dveh sklopih dopoldan (3,5 ure) in dveh sklopih (3 ure) popoldan ter bodo vključevala naslednje vsebine:

1.1. Namen in naloge na področju varstva gorske narave

2.1. Geografija gorskega sveta

2.2. Splošni ekološki pojmi

2.3. Predpisi o varstvu gorske narave

2.4. Zavarovana območja, naravni parki

2.5. Onesnaževanje in uničevanje gorske narave, vplivi množičnega obiska v gorah

2.6. Rastlinstvo in zavarovane rastlinske vrste (teoretični del)

2.7. Živalstvo v gorah in zavarovane živalske vrste (teoretični del)

3.1 Človek – prebivalec in vzdrževalec gorske kulturne pokrajine

Kosilo: od 12.00 do 12.30

 

URNIK 3. 7. 2022, terenski del usposabljanja – ogled botaničnega vrtca na Velem polju.

Ob 6:30 zbor pred Kočo na Uskovnici in odhod proti Velemu polju (preko Čiprja)

Predavatelj : Marija Zupanc, diplomirana biologinja                                           Št. ur                                                                        

2.6. Rastlinstvo in zavarovane rastlinske vrste (praktični del)                                                 2

2.7. Živalstvo v gorah in zavarovane živalske vrste(praktični del)                                           2

Predviden čas povratka v Uskovnico je ob 16:00 uri, ko bodo udeležencem podeljene  diplome, značke in izkaznice.

PRIJAVNICA:Scan_0024 (klikni)

Vodja odbora za VGN MDO PD Gorenjske

Mojca Gorjup