VABILO NA OBČNI ZBOR – 23.3.2019

PLANINSKO DRUŠTVO SREDNJA VAS V BOHINJU

                      VABI ČLANE

          na redni letni občni zbor, ki bo
v soboto, 23. marca 2019 ob 18. uri v
hotelu Jezero na Ribčevem lazu.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednika
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 3. Poročila o delu društva za leto 2018
 4. Program dela za leto 2019
 5. Razprava na poročila in sklepi
 6. Potrditev zaključnega računa za leto 2018
 7. Potrditev sprememb Pravil PD Srednja vas
 8. Podelitev priznanj
 9. Razrešnica dosedanjim organom društva
 10. Volitve novih organov društva
 11. Razno in zaključek z družabnim večerom

 

          Vljudno vabljeni!               

                                             

                                                     Predsednik PD:
                                                      Jakob Zupanc

 

 

PREDLOG PRAVIL PLANINSKEGA DRUŠTVA SREDNJA VAS V BOHINJU

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS. Št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. 4. 2012, je občni zbor Planinskega društva Srednja vas v Bohinju, dne…………, sprejel

PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA SREDNJA VAS V BOHINJU

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen (opredelitev društva )  

(1) Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost opredeljena v tem aktu je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo.

 1. člen (ime in sedež)

(1) Naziv društva je: Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju

(2) Sedež društva je v Srednji vasi v Bohinju 79

(3) Društvo ima svoj spletni naslov: www.pdsrednjavas.si

in elektronski naslov: pd-srvas@siol.net, planinsko-drustvo-srednja-vas@siol.net

(4) Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) lahko spremeni poslovni naslov društva, spletni in elektronski naslov.

 1. člen (predmet pravil)

(1) Ta pravila urejajo delovanje društva in razmerja do članov.

 1. člen (pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:

 • planinstvo je športna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo,
 • dejavnosti in področja (v nadaljevanju dejavnosti) so pohodništvo, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z gostinstvom in nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in naravi,
 • planinske akcije (v nadaljevanju: akcije) so sprehodi, izleti, pohodi, ture, tabori, alpinistični, športno plezalni, turno kolesarski in planinsko orientacijski vzponi ter spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji in usposabljanja, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, srečanja in druge akcije.

(2) Opredelitev fizičnih oseb v teh pravilih je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.

 1. člen (namen društva)

Namen PD je spodbujati in razvijati planinsko in gorniško dejavnost in tako prispevati k razvoju vseh področij te dejavnosti. V okviru le tega društvo posebej poudarja:

 • gojenje planinske prostovoljne dejavnosti
 • posredovanje naravnih lepot, zanimivosti planin in gora ter skrb za izobraževanje in vzgajanje članov za varno in prijetno doživljanje gora
 • spoznavanje, varovanje in vrednotenje planinske narave, kot dela naravnega človekovega okolja
 • vzdrževanje planinskih objektov in poti kot temelja človekove dostopnosti gora
 1. člen (poslanstvo in vrednota)

(1) Poslanstvo društva je: planinstvo kot vrednote življenja.

(2) Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje celotna planinska organizacija.

(3) Načela delovanja društva so zlasti:

 • celovito planinstvo in njegova promocija,
 • posvečanje posebne pozornosti mladim,
 • usmerjenost k članom,
 • usposabljanje za varnejše gibanje v gorah,
 • varovanje gorske narave,
 • strokovnost in sodelovanje,
 • preglednost delovanja in
 • vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.
 1. člen (pravna osebnost)

(1) Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.

(2) Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.


B. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
 

 1. člen (cilji)

 (1) Društvo deluje tako, da:

 • izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter izvaja planinstvo in planinske akcije iz 4. člena teh pravil,
 • deluje v dobro članov, obiskovalcev gora in gorske narave 
 1. člen (naloge društva)

(1) Društvo:

 • izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje,
 • prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za ozaveščevalne programe zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora in organizira akcije za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake,
 • informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev,
 • upravlja s premoženjem,
 • usposablja za delo v planinski organizaciji, za varnejše obiskovanje gora in za delo v planinskih postojankah,
 • skrbi za varovanje gorske narave,
 • skrbi za kulturno, založniško in arhivsko dejavnost ter
 • opravlja še druge naloge, ki jih sprejme občni zbor.
 1. člen (članski servis)

 (1) Društvo članom daje brezplačne informacije o izvajanju planinskih dejavnosti, svetuje o izbiri in načrtovanju akcij, posreduje napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne osebne in tehnične opreme. Članom omogoča izposojo strokovne literature, vodnikov, zemljevidov slovenskih gorskih skupin in izbrane tehnične opreme.

 1. člen (pridobitna dejavnost)

(1) Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.

(2) Društvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon:

 

Šifra Naziv dejavnosti
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami  – prodaja planinskih vodnikov, zemljevidov, strokovnih priročnikov s področja planinstva, alpinizma, turnega smučanja in drugih gorskih športov ter naravovarstvenih vsebin
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo – prodaja drobne planinske opreme ( rokavice, kape, klobuki, senčniki, dežne pelerine, termo steklenice itd)
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu – prodaja artiklov iz šifre 47.610 in 47.640 po željah kupcev
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic – prodaja artiklov iz šifre 47.610 in 47.640 na prireditvah, ki jih organizira PD, PZS ali je PD soorganizator
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča –  upravljanje in vzdrževanje planinskih domov, zimskih sob in bivakov ter pripadajoče infrastrukture (vodovod, kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave) oddajanje namestitvenih  in prenočitvenih  kapacitet; oddajanje prostorov za izobraževanje, gorniške tečaje in druge oblike planinskega izobraževanja; oddajanje prostorov za shrambo gorskih koles in druge opreme
56.101 Gostinska ponudba na koči (hrana in pijača), priprava in prodaja jedi in pijač v lokalu, lahko ob zabavnem programu
56.300 Strežba pijač – prodaja in streženje alkoholnih in brezalkoholnih pijač v planinskih domovih, na stojnicah in prireditvah, ki jih organizira PD
58.110 Izdajanje knjig  – izdaja knjig s področja planinstva in gorništva, gorskih športov, naravovarstva  in zgodovine društva
58.190 Drugo založništvo – izdaja publikacij za izvajanje izobraževanja s področja planinstva in gorništva
63.990 Drugo informiranje – izdaja občasnih informacij v tiskani obliki za potrebe obveščanja članstva in javnosti
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup – oddajanje opreme za izvajanje planinske in gorniške dejavnosti (varovalni kompleti; cepini, dereze, čelade, vrvi, šotori, druga planinska oprema)
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj – organiziranje društvenih planinskih in izletniških pohodov, taborjenj in izletov ter organizacija društvenih alpinističnih taborov in odprav
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije – organiziranje izobraževalnih in vzgojnih usposabljanj za delo mladinskih mentorjev, markacistov, alpinistov, gorskih vodnikov in drugih izvajalcev s področja planinstva in gorništva
93.110 Obratovanje športnih objektov ( planinskih postojank)
93.120 Dejavnost športnih klubov – organizacija in izvedba smučarskih tekmovanj, tekmovanj gorskih kolesarjev; tekmovanj turnih smučarjev in gorskih tekačev
93.190 Druge športne dejavnosti – športno plezanje in drugi gorski športi
94.120 Dejavnost strokovnih združenj – UIIA, CAA, BMU, PZS

 

C.SIMBOLI DRUŠTVA 

 1. člen (prapor)

 (1) Prapor je svečani simbol društva.

(2) Prapor društva je velikosti 120 x 85 cm. Prapor je svilen, temno modre barve in obrobljen z rumeno vrvico. Na eni strani prapora je v sredini znak PZS v petih barvah: rumena, siva, rdeča, bela in modra. V vogalih so vezeni po trije cvetovi planike. Na drugi strani je v sredini silhueta Triglava v svetlo modri in beli barvi, obrobljeno z rumenim krogom, okrog katerega je zgoraj napis: SREDNJA VAS V BOHINJU in spodaj: PLANINSKO DRUŠTVO.

(3) Društvo za razvitje prapora, priložnosti uporabe ter za postopke in opremo praporščaka, smiselno uporablja določila Pravilnika o praporu, praporščakih in postopkih, ki ga je sprejela Planinska zveza Slovenije.

 1. člen (logotip)

Logotip Planinskega društva Srednja vas v Bohinju sestavljajo elementi povezani z Bohinjskim planinstvom. Osnovna oblika je krog, ki spominja na starejše znake in grbe. Znotraj kroga so razporejeni osnovni elementi znaka: štirje srčni možje in Triglav. Štirje srčni možje so bili prvopristopniki na Triglav: štirje domačini iz Bohinja, štirje SRČNI MOŽJE – rudarja Luka Korošec, Matevž Kos, lovec Štefan Rožič in ranar Lovrenc Willomitzer – so se 26. avgusta 1778 prvi povzpeli na Triglav (prvi dokumentirani zapis o vzponu na Triglav). Silhueta štirih mož je povzeta iz spomenika Štirih srčnih mož na Ribčevem Lazu, delo akademskega kiparja Stojana Batiča. Njihov pogled je usmerjen k njihovi osvojeni najvišji slovenski gori – Triglavu.

Barvne uporabljene v logotipu so bela, siva in rdeča. Siva (in bela) predstavlja gorski svet, skalo, hribovje. Rdeča barva zavzema zunanji pas in spominja na oznake gorskih poti – markacijo.

Temno siva: Pantone Black 7 C 0 M 0 Y 15 K 82,  svetlo siva: C 0 M 0 Y 0 K 10, rdeča: Pantone 485, C 0 M 100 Y 100 K 0

Fi je 80 mm.

Izbrana pisava je Aveny T STREHA. Izbor tipografije/pisave sledi novi Celostni grafični podobi Bohinja, ki podpira celostni pristop pri oblikovanju novih logotipov na področju Bohinja. S tem se logotip Planinskega društva Srednja vas v Bohinju sklada z CGP Bohinja in tvori del celostne podobe Bohinja ter pridobiva na prepoznavnosti in umeščenosti v bohinjski prostor.


D. SODELOVANJE DRUŠTVA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
 

 1. člen (vključenost društva v Planinsko zvezo Slovenije)

(1) Društvo je zaradi doseganja ciljev in nalog član Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS).

(2)  Vmesna stopnja povezovanja s PZS je Meddruštveni odbor planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD Gorenjske. V MDO PD Gorenjske društvo usklajuje stališča glede sej najvišjih organov PZS in izvaja skupaj dogovorjene akcije. 

 1. člen (sodelovanje z drugimi organizacijami) 

(1) Društvo se lahko združuje tudi v druge zveze, oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi organizacijami na občinski, območni, regijski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.


E. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA
 

 1. člen (članstvo) 

(1) Članstvo v društvu je osebno. 

(2) Članstvo v društvu je v skladu s kodeksom in ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.

(3) Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme PZS po predhodni javni obravnavi.

(4) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

(5) Podatki o članih se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu Naveza PZS. Vsak član izpolni enotno pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v evidenco.

 1. člen (članarina) 

(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in iz dela PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS v skladu s Pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme Upravni odbor PZS.

 1. člen (pravice članov) 
 • Pravice članov društva so, da:
 • delujejo in odločajo o delu društva,
 • volijo organe društva, razen članov, ki še nimajo volilne pravice,
 • so lahko izvoljeni v organe društva, kakor tudi v organe PZS, MDO PD in drugih organizacij, v katere se društvo povezuje, razen članov, ki še nimajo volilne pravice,
 • dajejo predloge in pobude za delovanje društva,
 • so obveščeni o delu društva,
 • uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom.
 1. člen (dolžnosti članov) 

(1) Dolžnosti članov društva so, da:

 • izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
 • s svojim delom izvajajo pravila društva in drugih planinskih organizacij, v katere je društvo včlanjeno,
 • se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja društva,
 • plačujejo članarino,
 • ravnajo v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev,
 • opravljajo še druge dolžnosti v skladu s pravili društva in akti PZS.
 1. člen (prenehanje članstva) 

(1) Članstvo v društvu preneha:

 • s smrtjo,
 • z izstopom iz društva, ko član poda pisno izjavo o izstopu,
 • če najkasneje do konca leta ne poravna članarine za preteklo leto,
 • z izključitvijo, na osnovi sklepa častnega razsodišča društva.

(2) Član društva je lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je grobo kršil ta pravila, Častni kodeks slovenskih planincev ali povzročil društvu oz. drugi organizaciji, v katero je društvo vključeno, večjo materialno ali nematerialno škodo.

(3) O pritožbah zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi člana odloča občni zbor.


F. ORGANI IN OBLIKE DELOVANJA DRUŠTVA

 1. člen (organi društva) 

(1) Organi in oblike delovanja društva so:

 • občni zbor,
 • upravni obor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče,
 • predsednik,
 • podpredsedniki,
 • tajnik,
 • blagajnik,
 • odseki in sekcije.
 1. člen (mandatna doba) 

Mandatna doba predsednika, podpredsednikov, tajnika, blagajnika in članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča ter načelnikov  odsekov je štiri leta.

 1. člen (občni zbor) 

(1) Najvišji organ društva je občni zbor.

(2) Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

 1. člen (pristojnosti občnega zbora) 

(1) Občni zbor je pristojen da:

 • sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil ter drugih splošnih aktov društva,
 • ustanovi in spreminja odseke društva,
 • odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu društva,
 • odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
 • voli in razrešuje predsednika, ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • odloča o prenehanju društva, če je bilo to predvideno s sklicem občnega zbora,
 • imenuje delovna telesa občnega zbora (verifikacijska komisija, volilna komisija, komisija za sklepe),
 • odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja vrednega več kot
 • 000 €,
 • dodeli naziv častnega člana in/ali predsednika društva,
 • odloča o pritožbi zoper sklep častnega razsodišča,
 • odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili.

(2) Sklepi občnega zbora so obvezni za člane.

 1. člen (predsednik) 

(1)  Predsednik:

 • zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja za zakonitost poslovanja,
 • je po svoji funkciji tudi predsednik UO,
 • skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 • sklicuje občni zbor,
 • praviloma zastopa društvo na skupščini PZS,
 • odloča o drugih vprašanjih o delovanju društva.
 1. člen (podpredsedniki) 

(1) Društvo ima lahko največ 3 podpredsednike. Podpredsedniki pomagajo predsedniku pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravljajo posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Podpredsednik, ki ga določi predsednik, nadomešča predsednika  v času njegove daljše zadržanosti ali odsotnosti več kot 1 mesec.

 1. člen (tajnik) 

(1) Društvo ima tajnika. Tajnik skrbi za organizacijo administrativnega dela društva, za vodenje pošte, pripravo zapisnikov UO in za arhiv društva. Tajnika imenuje UO.

 1. člen (blagajnik)

(2) Društvo ima blagajnika. Blagajnik skrbi za blagajno društva in članarino (naročanje znamkic, obračun s PZS …). Blagajnika imenuje UO.

 1. člen (upravni odbor) 

(1) UO društva upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na občnemu zboru.

 • UO društva sestavljajo predsednik, podpredsedniki, blagajnik in do največ 7 članov, izvoljenih na občnemu zboru.

(2) Načelniki odsekov, so člani UO društva po položaju.

 1. člen (pristojnosti upravnega odbora)

 (1) UO društva:

 • odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiv, ki jih sprejema občni zbor,
 • na predlog predsednika imenuje izmed članov UO enega ali največ tri podpredsednike,
 • spremlja uresničevanje sklepov občnega zbora,
 • odloča o operativni izvedbi vsebinskega in finančnega programa društva,
 • daje soglasje k izvoljenim načelnikom odsekov, če niso izvoljeni na občnem zboru in  skupnih  odsekov,
 • odloča o znesku dela članarine, ki pripada društvu,
 • pripravi letni vsebinski in finančni program ter letno vsebinsko in finančno poročilo društva,
 • letno poroča PZS o delu društva na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na občnemu zboru društva in sicer na enotnem obrazcu, ki ga izda PZS.
 • izbira računovodski servis oz. drugo strokovno usposobljeno osebo za vodenje finančnega in materialnega poslovanje društva iz drugega odstavka 43. člena teh pravil
 • daje soglasje k pravilnikom odsekov iz prvega odstavka 31. člena teh pravil,
 • imenuje vodje posameznih tradicionalnih akcij društva,
 • skrbi za izvajanje in spodbuja razvoj planinskih akcij iz 4. člena teh pravil,
 • ustanavlja in razrešuje sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti iz 32. člena teh pravil,
 • skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvenih dejavnosti,
 • odloča o poslovnem naslovu društva, spletnem naslovu društva in elektronskem naslovu društva,
 • odloča o podelitvi priznanj,
 • odloča o spremembi sedeža društva, logotipu, spletnem in elektronskem naslovu,
 • odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in teh pravil,
 • izbere in imenuje tajnika in blagajnika.

(2) Nadomestne volitve članov upravnega odbora se opravijo, ko preneha mandat najmanj polovici izvoljenih članov upravnega odbora. Do nadomestnih volitev upravni odbor deluje z njegovimi preostalimi člani.

(3) UO sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja društvo.

 1. člen (poslovnik in odgovornost za delo) 

(1) UO društva lahko določi poslovnik o svojem delu.

(2) UO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva.

 1. člen (odseki) 

(1) Društvo ima:

 • gospodarski odsek,
 • mladinski odsek*,
 • alpinistični odsek*,
 • markacijski odsek,
 • vodniški odsek*,
 • odsek za založništvo in informiranje
 • turno kolesarski odsek*
 • odsek za varstvo gorske narave *

(2)Delovanje in aktivnosti skupnih odsekov temeljijo na sklenjenem Dogovoru o medsebojnem poslovnem sodelovanju, ki je bil podpisan 7.2.2019 na Uskovnici.

(3) Odseki  imajo lahko lastne  zbore – sestanke. Sredstva za delovanje odsekov zagotavlja društvo v okviru na občnem zboru sprejetega vsebinskega in  finančnega programa. Odseki morajo delovati v skladu s Pravili in drugimi akti društva.

(4) Skupni odseki delujejo samostojno v okviru na občnih zborih obeh društev sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Skupni odseki morajo delovati v skladu s Pravili in drugimi akti obeh društev. Sredstva za delovanje skupnih odsekov zagotavljata društvi v okviru na občnih zborih obeh društev sprejetega vsebinskega in finančnega programa. Konkretno višino participacije posameznega društva k posamezni aktivnosti skupnega odseka s finančnimi sredstvi  določita predsednika obeh društev v soglasju s predlogi posameznih UO društev. Posamezno društvo lahko v celoti prevzame financiranje konkretne aktivnosti sicer skupnega odseka.

(5) Načelnika skupnega odseka izvolijo člani odsekov izmed sebe na zboru odseka praviloma za mandatno obdobje 4 let. Mandatno obdobje  načelnika skupnega odseka  praviloma sovpada z mandatnim obdobjem UO društev. K tako izvoljenemu načelniku odseka podata soglasje UO obeh društev.

(6) Načelniki odsekov o dejavnosti odseka praviloma ustno poročajo za čas med dvema sejama UO, najmanj 2 krat letno pa tudi pisno poročajo UO o svojem delovanju.

(7) Načelniki odsekov , ki imajo lahko svoje  zbore,  so po položaju člani UO društva, skupnih odsekov pa obeh UO.

(8) Načelnik skupnega odseka mora biti član vsaj enega društva, ni pa pogoj, da je član obeh.

(9) Odseki se povezujejo v ustrezne odbore MDO PD in delujejo v skladu s pravili in z vsebinskimi usmeritvami pristojnih komisij PZS.

 1. člen (sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti) 

(1) Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog ustanovi sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti.

(2) Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti so organizirane po interesnem principu članov društva. Niso pravne osebe in imajo omejen mandat za čas potreben za izvedbo dogovorjene naloge.

(3) Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti imenuje in razrešuje UO društva, kateremu so odgovorni za delo.

 1. člen (nadzorni odbor) 

(1) Nadzorni odbor ima tri člane.

(2) Nadzornim odbor izmed svojih članov izvoli predsednika.

(3) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo društva, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s temi pravili in drugimi akti.

(4) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost biti navzoči na občnemu zboru, UO društva, sestankih odsekov in projektov ter morajo imeti na voljo vsa gradiva.

(5) Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah občnemu zboru in o njih redno UO društva.

(6) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva.

 1. člen (častno razsodišče) 

(1) Častno razsodišče ima tri člane.

(2) Častno razsodišče izmed svojih članov izvoli predsednika.

(3) Častno razsodišče obravnava kršitve teh pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev s strani članov društva.

(4) Predlog za obravnavo kršitev lahko poda vsak član ali organ društva.

(5) Častno razsodišče izreče naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti,
 • izključitev iz društva.


G. POSTOPKI

 1. člen (delo organov društva) 

(1) Organi društva, razen občnega zbora, so sklepčni, če je navzoča več kot polovica glasov za odločanje.

(2) Organi društva, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem z večino prisotnih članov.

(3) O sejah organov društva se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa društva veljajo takoj.

(4) Organi društva lahko poslujejo v e-obliki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev.

(5) Organi društva odgovarjajo na prejete zadeve praviloma v tridesetih dneh od prejema zadeve.

 1. člen (sklic občnega zbora) 

(1) Občni zbor skliče predsednik društva vsaj enkrat letno. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradiva in predloge sklepov, morajo biti člani društva obveščena vsaj sedem (7) dni pred sklicem.

(2) Predsednik društva mora sklicati občni zbor tudi, kadar to zahteva več kot petina članov društva ali nadzorni odbor, če je ta zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik društva tega ne stori v roku trideset (30) dni od prejema pisne zahteve, ga skliče predlagatelj sklica.

(3) Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, v nadaljevanju občni zbor vodi delovni predsednik. Občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Najprej se glasuje o predlogih predsednika društva.

(4) Če občni zbor ne izvoli predsednika društva ali več kot polovice članov UO društva, nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik društva v roku šest (6) mesecev skliče volilni občni zbor.

 1. člen (sklepčnost občnega zbora) 

(1) Občni zbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov z glasovalno pravico, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov.

(2) Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 20 članov z glasovalno pravico.

 1. člen (kandidacijski postopki) 

(1) Kandidate za organe društva predlagajo UO in člani društva.

(2) Kandidatura za predsednika društva izključuje kandidaturo za člana UO društva, NO in častnega razsodišča.

 1. člen (dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa društva) 

(1) Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa društva lahko poteka sproti z odločitvijo UO društva na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva.

 1. člen (sklic upravnega odbora) 

(1) UO društva skliče predsednik društva najmanj 5 krat letno in vsaj pet (5) dni pred sejo.

(2) Ob sklicu predsednik pošlje vabilo z dnevnim redom in gradiva.

 

H. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE DRUŠTVA

 1. člen (vrste premoženja) 

(1) Društvo lahko ima:

 • neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter kulturno-umetniških delih, znanje iz dejavnosti društva,
 • opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva,
 • naložbene nepremičnine: solastninski deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah.
 1. člen (viri premoženja) 

(1) Društvo lahko pridobiva vire premoženja s/z:

 • članarino posameznikov,
 • prostovoljnim delom,
 • dotacijami in donacijami ter sponzorstvom,
 • prijavami na javne razpise in pozive,
 • zapuščinami, darili ter volili,
 • sredstvi odstopljene dohodnine in
 • pridobitno dejavnost društva iz dejavnosti 11. člena teh pravil.
 1. člen (finančno in materialno poslovanje) 

(1) Društvo izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva.

(2) Finančno in materialno poslovanje društva na podlagi izbora in sklepa UO vodi usposobljena oseba ali računovodski servis.

 1. člen (objekti, naprave in oznake) 

(1) Društvo skrbi za planinske poti, plezališča in planinske postojanke:  Vodnikov dom na Velem polju,Planinsko kočo pod Bogatinom, Planinsko kočo na Uskovnici in Planinsko kočo na Vojah.

(2) Društveno premoženje je tudi nakopičeno planinsko znanje, veščine in izkušnje, vodniška in strokovna literatura, zemljevidi, materialne pravice in ugled, ki so ga s svojim delom člani društva ustvarili v preteklosti.


I. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

 1. člen (javnost dela) 

(1) Delo društva je javno.

(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju vsebin, ki jih je UO društva označil s stopnjo zaupnosti.

(3) Društvo obvešča javnosti v glasilih društva, na spletnih mestih, preko oglasne deske, sredstev javnega obveščanja, tiskovnih konferenc ali na drug primeren način.
J. PRIZNANJA

 1. člen (priznanja) 

(1) Društvo podeljuje priznanja posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti.

(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih, ki je bil sprejet na UO.

 1. člen (častni člani društva) 
 • Občni zbor društva dodeli naziv častnega člana ali častnega predsednika posamezniku članu društva za izjemne zasluge pri razvoju društva.
 • Naziv častnega predsednika ima lahko hkrati le ena oseba. Društvo ima do 5 častnih članov.

 

K. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

 1. člen (prenehanje delovanja) 

(1) Društvo preneha obstajati po sklepu občnega zbora, po samem zakonu ali če število članov pade pod tri. O prenehanju delovanja društva in razdelitvi premoženja odloča občni zbor z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

 • V sklepu o prenehanju občni zbor določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev, prenese premoženje društva.
 • Pravila društva dopuščajo možnost ustanovitve skupnega PD Triglavski prijatelji in združitev na lokalni ravni Bohinja.
 • Ob prenehanju delovanja društva brez sklepa občnega zbora pripade njeno premoženje Planinskemu društvu Bohinjska Bistrica.


L. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen (veljavnost pravil društva) 

(1) Ta pravila je sprejel občni zbor društva dne ………..in začnejo veljati z dnem sprejema, uporabljati pa se začnejo z dnem potrditve pristojne upravne enote.

(2) Društvo pravila javno objavi v skladu z enim izmed stalnih načinov obveščanja javnosti.

– (spletna stran društva)

(3) Z dnem veljavnosti novih pravil društva prenehajo veljati pravila društva, sprejeta 20.3.2015.

 1. člen (uskladitev s pravili društva) 

(1) Vse pravne akte društva je treba uskladiti s temi pravili v roku enega leta od njegovih uveljavitve.

(2) UO društva imenuje organe iz svoje pristojnosti v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve teh pravil. Do imenovanja novih organov opravljajo delo sedanji organi.

 

 Srednja vas, ………….

 

Predsednik delovnega predsedstva:

 

_________________________________

 

 

Član:__________________________

 

Član:_________________________